Arturia

Analog Lab, ARP2600 V, B-3 V, Buchla Easel V, Clavinet V,
CMI V, CS-80 V, CZ V, DX7 V, Farfisa V, Jup-8 V,
Matrix-12 V, Mellotron, Mini V, Modular V,
Piano V, Pigments, Prophet V, Rev PLATE-140,
SEM V, Solina V, Stage-73 V, Synclavier V, Synthi V,
VOX Continental V, Wurli V

by

arturia